The Brewhouse Award


The Brewhouse Award är tävlingen som sätter det kreativa skapandet, kulturen och mångfald i centrum.

brewhouse_tba_header_hemsida

THE BREWHOUSE AWARD

TÄVLA FRÅN 14 AUGUSTI TILL 30 SEPTEMBER

 

 

GBG FORM 2021

TÄVLA HÄR

Bedömningskriterier & Tävlingskriterier

Det här är kategorin för dig som är kreatör, designer, formgivare, slöjdare eller konsthantverkare och har en idé om en jubileumsprodukt till Göteborgs 400-årsjubileum.

Kategorin är ett samarbete mellan Brewhouse och Göteborg & CO/Göteborgs 400-årsjubileum med huvudmålet att lyfta fram stadens verksamma kreatörer, designers, formgivare och konsthantverkare samt att skapa en unik produkt med konstnärlig höjd som stärker Göteborg som form- och designstad.

Göteborgs jubileumsprodukt ska få dig att tänka på Göteborg. En stad med plats för olikheter – där människor kan mötas. En stad nära vatten som bygger broar och skapar öppna rum. Vi vill att jubileumsprodukten ska bli en symbol för gemenskap och öppenhet. Den ska få göteborgarna att tänka på sin stad och vad den symboliserar för dem, både nu och i framtiden.

Viktig information
Jubileumsprodukten skall vara unikt framtagen för Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Med konstnärlig höjd, innovation och hållbar produktion. Designen visar något om vår tid, den är här-producerad, skapar stolthet och blir en stark symbol för Göteborg och ett minne till eftervärlden.

Det blir en officiell produkt i begränsad upplaga i minst 400 exemplar (kreatören, designern, formgivaren eller konsthantverkaren bestämmer själv hur många exemplar jubileumsprodukten ska tillverkas i men minst 400 st). De kommer vara specialmärkta. Jubileumsårets ”Special Edition”. Produkten skall tas fram på ett hållbart och miljövänligt sätt och produceras lokalt i Göteborgsregionen.

Krav för att tävla
För att tävla behöver du skicka med en skiss, budgetkalkyl, framtagningsprocess och tidsplan.

VINSTER GBG FORM 2021
• 70 000 SEK i produktionsstöd till tre olika vinnare
• Plats i Brewhouse Incubator till ett värde av 60 000 SEK. – Läs mer på brewhouse.se/inkubator

Fler vinster presenteras löpande

 

 

OPEN INNOVATION

TÄVLA HÄR

Bedömningskriterier & Tävlingsvillkor

Det här är en öppen och bred kategori för dig som har en affärsidé eller innovation inom de Kulturella och Kreativa Näringarna KKN*.

Har du en idé för en produkt, vill du revolutionera en industri eller har du kommit på en tjänst som ingen kan vara utan? Alla idéer är välkomna. Vinnaren i tävlingskategorin ska ha ett hållbarhetsfokus som syftar till att möta nuvarande och framtida utmaningar.

* Tävlingen vänder sig till kreatörer, innovatörer och startups inom:
• Arkitektur • Design • Film • Foto • Konst • Kulturarv• Litteratur
• Media och marknadskommunikation • Mode • Musik • Måltid • Scenkonst
• Slöjd och konsthantverk • Spelutveckling • Upplevelsebaserat lärande

VINSTER OPEN INNOVATION
• En designsprintvecka med &friends, till ett värde av 80 000 SEK. – Läs mer här andfriends.se/designsprints/
• Plats i Brewhouse Incubator till ett värde av 60 000 SEK. – Läs mer på brewhouse.se/inkubator

Fler vinster presenteras löpande

GBG FORM 2021 – ENGLISH

COMPETE HERE

Questions to our jury in GBG FORM 2021 & Criteria

This is the category for you who are a creator, designer, designer or artisan and have an idea for an anniversary product for Gothenburg’s 400th anniversary.

The category is a collaboration between Brewhouse and Gothenburg & CO/Gothenburg’s 400th anniversary with the main goal of highlighting the city’s active creators, designers, designers and artisans and to create a unique product with an artistic height that strengthens Gothenburg as a city of form and design.

Gothenburg’s anniversary product will make you think of Gothenburg. A city with a place for differences – where people can meet. A city near water that builds bridges and creates open spaces. We want the anniversary product to be a symbol of community and openness. It should make residents think about their city and what it symbolizes for them, both now and in the future.

Important information
The anniversary product will be uniquely developed for Gothenburg’s 400th anniversary in 2021. With artistic height, innovation and sustainable production. The design shows something about our time, it is here-produced, creates pride and becomes a strong symbol of Gothenburg and a memory for posterity.

It will be an official product in a limited edition of at least 400 copies (the creator, designer, designer or artisan decides for himself how many copies the anniversary product will be produced in but at least 400). They will be specially marked. The anniversary year’s ”Special Edition”. The product must be developed in a sustainable and environmentally friendly way and produced locally in the Gothenburg region.

Requirements to compete
You need to send with a sketch, budget calculation, production process and schedule.

Awards
• 70,000 SEK in production support for three different winners
• Place in Brewhouse Incubator to a value of 60,000 SEK – read more at brewhouse.se/inkubator

More winnings are presented on an ongoing basis

 

OPEN INNOVATION – ENGLISH

COMPETE HERE

Questions for our jury in Open Innovation & Criteria

This is an open and broad category for you who have a business idea or innovation within the Cultural and Creative Industries KKN*.

Do you have an idea for a product, do you want to revolutionize an industry or have you come up with a service that no one can be without? All ideas are welcome. The winner in the competition category must have a sustainability focus that aims to meet current and future challenges.

* The competition is aimed at creators, innovators and startups in:
• Architecture • Design • Film • Photography • Art • Cultural heritage • Literature • Media and marketing communication • Fashion • Music • Meal • Performing arts • Handicrafts and arts and crafts • Game development • Experience-based learning

Awards
• A design sprint week with &friends, worth 80 000 SEK. – read more here andfriends.se/designsprints/
• Place in Brewhouse Incubator to a value of 60,000 SEK – read more at brewhouse.se/inkubator

VIKTIGA DATUM


14 augusti – 30 september – Tävlingsperiod
12 oktober – 31 oktober – Juryarbete
4 november – Finalisterna kategorierna presenteras
11 november 2020 – Pitchdag inför jury
2 december 2020 – Finalgala och prisutdelning

ÅRETS JURY


Finansiärer & Partners


 

 

 

 

 

 

ARKIV


Här kan du uppleva de tidigare åren av The Brewhouse Award

Klicka här

Webbyrå mkmedia
Till toppen